درود.

یک سیستم صوتی خانگی که تشکیل شده از دک - آمپلیفایر- واکولایزر که جدا از هم هستند را میخوام نصب و بهره برداری کنم.
وصل کردن سیم های رابط بین دک و آمپلیفایر که مشخصه و قبلا انجام داده ام ولی نمیدانم اکولایزر را چطور با این دو تا ارتباط بدم.