ایا می توان هندسه ای بیابید که در ان دستگاه اصل موضوعه باقضیه قطعه بر صادق نباشد؟