شاخص لجن SDI چیست؟

SDI (Silt Density Index) شاخص اندازه گیری لجن یا شاخص گرفتگی فیلتر است.
کلیه ذرات معلق و نامحلول آب بزرگتر از 0.45 میکرون، با این شاخص اندازه گیری می شود.
شاخص تراکم لجن یا پتانسیل ایجاد فولینگ جهت اندازه گیری ذرات معلق آب خام ورودی به ممبرانهای اسمز معکوس کاربرد دارد.