من یک فلش را با ونتوی بوتیبل کردم و دو تا فایل ازو یکی ویندوز۱۱،و دیگری ویندوز۱۰PE ریختم بعد که زدم به کامیپوتر کامپیوترم یک پیغام عجیبی آورد و بعد گزینهUSBاز بخشnovo button حذف شد.فکر کنم در پیغام نوشته بودprivacy،لطفا کمکم کنید