همان طور که می دانید افراد موفق تصمیم گیریهای درستی را انجام می دهند که نتیجه آن را می توان به یک شبه پولدار شدن اما به صورت معتبر خواند به عنوان مثال در حال حاضر که پروژه شهرک شهید خرازی منطقه چیتگر پیش فروش می شود و میتوان تنها با پول رهن یک خانه آن را خریداری کرد بستر فوق العاده ای برای سرمایه گذاری ایمن و سودآور است افراد موفق به این فکر می کنند که با پول رهن یک خانه امسال می توانند صاحب خانه ای نوساز شوند اما سال دیگرحتی نمی توانند خانه ای را با این پول رهن کنند پس در این سرمایه گذاری شرکت می کنند اما افراد معمولی به این فکر می کنند که با پولرهن تا پند سال دیگر خواهند تانست خانه ای را رهن کننو پول هایشان را جمع کرده و سپس خانه ای را خریداری کنند آن ها تورم جامعه را به هیچ عنوان در نظر نمی گیرند. حال که این شرایط برای شما مهیا شده است خود را در کدام دسته می بینید افراد موفق یا معمولی؟