سلام دوستان عزیز بی زحمت کسایی که در ادبیات استاد هستید این دو خط رو برام به فارسی ساده ترجمه کنید ممنون:

حریف من منسوب نیست بحیف بداد شرابی چنانکه مهمانی مهمانی را دهد چون دوری چند بگذشت شمشیر و نطع خواست چنین باشد سزای کسی که با اژدها در تموز خمر کهنه خورد چون بزیردارش بردند به باب الطاق قبله برزد