دوستان میشه ب صورت کلی بگین از نظر دوربین فرقی دارن؟؟
ممنون