صورت سوال

برنامه ای بنویسید، دو عدد صحیح 5 و 7 در متد اصلی تعریف شود، سپس کمترین مقدار بین آن دو عدد را با استفاده از متدی به نام minMethod که در کلاسی به نام FirstClass تعریف شده است، محاسبه سپس نتیجه را برگرداند و در تابع اصلی نمایش دهد. (ساخت شی از روی کلاس الزامی است)مفروضات: نام کلاس اصلی MyFirstProgramنام پکیج: myfirstprogram(عکس از خروجی برنامه الزامی است)

ممنون دوستان