دوستان من هر چقدر می گردم‌ نمونه‌ نمودار STD وDFD رایگان پیدا نمی کنم البته ER هم می خوام ولی بیشتر STD مدنظرم کسی اگر لطف کنه و ی لینکی‌ برام‌ بفرسته خیلی‌ ممنوناتشم‌ ینی‌ گیر ی لینکم‌