با سلام.
آیا لینکی از مبدل پرونده پارسا ۹۹ به تنهایی در اختیار دارید؟