درود
از دوستان راه حلی برای نصب فیلمو در ستاپباکس نماوا داره
پیشفرض نصب فیلمو رو بستن