سلام
دوستان یه مک A1181 دارم اما هر کاری می کنم بیشتر از لیون نمی تونم نصب کنم
کسی راهی بلده بتونم high seirra یا بالاتر نصب کنم؟