بچه ها میگن اسکرابر سرنشین دار کرشا خوبه شما نظرتون چیه؟