گروه تخصصی سازه ماناپاد به عنوان زیر مجموعه گروه تخصصی ساتراپ، فعالیت خود را در زمینه تکنولوژیهای نوین آغاز نموده و با تولید قالبهای یوبوت ماناپاد در توسعه این تکنولوژی در کشور و ارتقاء آن به لحاظ طراحی خاص و مباحث کیفی گام موثری برداشته است.

محصولات یوبوت شامل:

  • یوبوت ماناپاد به ارتفاع 16 سانتیمتر

قالبهای یوبوت ماناپاد به ارتفاع 16 سانتیمتر با اجرای دولایه بتن 7 سانتیمتری در بالا و پایین قالبها، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 30 سانتیمتر استفاده میگردند.


  • یوبوت ماناپاد به ارتفاع 20 سانتیمتر

    قالبهای یوبوتماناپاد به ارتفاع 20 سانتیمتر با اجرای دولایه بتن 7 و 8 سانتیمتری در بالا و پایین قالبها، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 35 سانتیمتر استفاده میگردند.
  • یوبوت ماناپاد به ارتفاع 24 سانتیمتر

    قالبهای یوبوت ماناپاد به ارتفاع 24 سانتیمتر با اجرای دولایه بتن 8 سانتیمتری در بالا و پایین قالبها، جهت دستیابی به سقفهای با ضخامت 40 سانتیمتر استفاده میگردند.