بتن اکسپوز یا بتن نما به عنوان سطح نهایی در سازه ها به کار برده می شود. این نوع بتن به دلیل اینکه در سطح نهایی ساختمان به کار رده می شود نیازمند تجهیزات ویژه ای می باشد تا سطح نهایی صاف و بدون تخلخل باشد. از اقدامات لازم در اجرای بتن می توان به طرح اختلاط مناسب با کارایی بالا، استفاده از روغن قالب،تراکم مناسب،دقت در شاقول و عدم نصب پله ای،تحکیم و بستن خوب قالب به نحوی که در حین بتن ریزی جابه جایی صورت نگیرد. از مشکلات اجرای بتن اکسپوز و ترمیم آن می توان به پله شدن بتن نما اشاره کرد که برای رفع این عارضه از ساب خوردن استفاده می شود. مهمترین تفاوت ترمیم این بتن با بتن های معمولی این است که برای ترمیم باید تشابه عملیاتی با محل های اطراف منطقه ترمیم گردد.