ایده جداسازهای لرزه ای بر اساس کنترل نیروی زمین لرزه و جلوگیری از وارد کردن نیرو بر سازه گرفته شده است عملکرد جداسازها به این صورت است که بخشی از سازه برای کاهش پاسخ لرزه از سازه جدا می شود. که این عمل توسط دستگاه های جداساز صورت می گیرد وظیفه اصلی ایجاد فاصله بین دوره تناوب طبیعی سازه و دوره تناوب ارتعاش زمین لرزه است. همچنین انرژی ارتعاشی زلزله با سازوکارهایی جذب می شود و از خسارت به سازه جلوگیری می شود. در واقع جداسازها سازه های روی خود را از سایر اجزا جدا می کند. و برای جلوگیری از انتقال زلزله بهتر است سازه به حالت شناور دربیاید. از این رو استفاده از جداسازهایی لاستیکی برای افزایش دوره تناوب طبیعی سازه،استفاده از جداساز لرزه ای اصطکاکی برای استهلاک انرژی رو سازه امری واجب و حیاتی است.