سلام

کلاسی برای اعداد بزرگ به نام bigint بنویسید و تمامی عملیات زیر را برای ان تعریف کنید
+،_،*،++،_ _،+=،<<،>>،=

لطفا کمکم کنید ممنون