سلام دوستان با آموزش افزودن (insert) در دیتابیس mysql سی شارپ در خدمتتون هستیم ما در این آموزش به فزودن یک دیتا در دیتابیس سی شارپ می پردازیم این کار بسیار ساده است

private bool OpenConnection()
{
try
{
connection.Open();
return true;
}
catch (MySqlException ex)
{
switch (ex.Number)
{
case 0:
MessageBox.Show("Cannot connect to server. Contact administrator");
break;

case 1045:
MessageBox.Show("Invalid username/password, please try again");
break;
}
return false;
}
}این کد یک خروجی از نوع bool دارد یعنی یا true است یا false در بررسی چک می کند که آیا می تواند به دیتابیس وصل شود یا خیر در صورت وصل شدن مقدار true بر میگردد یعنی وصل شده است و در صورتی که خطا دهد توسط catch گرفته می شود و سپس بررسی می شود چون مقدار خطا می تواند به شکل عدد دریافت شود ما بررسی می کنیم که این مقدار برابر با صفر است اگر برابر با صفر بود به این معنی است که نمی تواند به سرور متصل شود . و ارور ۱۰۴۵ هم در صورتی رخ می دهد که نام کاربری یا پسورد اشتباه باشد.


try
{
connection.Close();
return true;
}
catch (MySqlException ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
return false;
}
}


کد بالا هم همانند کد بالایی می باشد و باعث بستن دیتابیس می شود.ublic void Insert(){
string query = "INSERT INTO tableinfo (name, age) VALUES('John Smith', '33')";

//open connection
if (this.OpenConnection() == true)
{
//create command and assign the query and connection from the constructor
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);

//Execute command
cmd.ExecuteNonQuery();

//close connection
this.CloseConnection();
}
}


حال برای اینکه به دیتابیس به نام tableinfo دو مقدار name و age را ارستا کنیم query آن به شکل بالا می شود اگر sqlserver کار کرده باشید خط بالا همان کد sqlserver است قبل از آن برای ساخت دیتابیس بیاد وارد phpmyadmin سرور خود شوید و یک دیتابیس ساخته و یک جدول به نام tableinfo بسازید . و دو فیلد به نام های age و name قرار دهید نوع یا type را برابر با varchar و نوع age را با برابر با int قرار دهید.
آموزش به پایان رسید میدونم مفیده چون منبع فارسی ندیدم براش