سلام بیلد نامبر گوشی من 129 هست کسی بلده راه حلش و لطفا راهنمایی کنه ...
ممنون