خاتون ؛ جنگاوری از سرزمین پارس

⚔️ برای نابودی دشمنان سرزمینت از تمام توان خود استفاده کن...

یک بازی جذاب و استراتژی فارسی برای تمام سنین
در دوران کهن دلاوری شجاع به نام خاتون زندگی میکرد، پس از سختی های بسیار او به جنگاوری شجاع در سپاهیان قلمرو پارس تبدیل گشت... و از آن وقت تصمیم گرفت تا زمانی که همه دشمنان سرزمین خود را نابود نکند دست از پیکار نکشد...