کسی میدونه آیا اونها خودشون تحریم رو برداشتند ؟ یا ایرانی ها مثلا تو کدوم انجمن نامه نوشتن بهشون ؟!