سلام ،می خوام وقتی داماد داخل گلفروشی هست دامادسرعت حرکت زیادداشته باشد ولی اجزادیگر همانطور طبیعی باشد