تو دبیرستان شهرستان جنوب شرق معلم پرورشی و اخلاق داشتیم صبحگاه رفت با میکروفون میخواست بگه ، گاندی هندو بود ولی به عسلام احترام میزاشت زبونش نچرخید گفت گاندو هندی بود ..

- - - Updated - - -

تو دبیرستان شهرستان جنوب شرق معلم پرورشی و اخلاق داشتیم صبحگاه رفت با میکروفون میخواست بگه ، گاندی هندو بود ولی به عسلام احترام میزاشت زبونش نچرخید گفت گاندو هندی بود ..