کتاب آموزش الفبای کاربری کامپیوتر : سبکی متفاوت و قلمی نو

برای کار عملی با کامپیوتر، دانش و تجربه کافی ندارید؟

شاید آموزش هایی که تاکنون دریافت نموده اید، تنها تصاویری نامفهوم در ذهن شما تداعی می نماید!

اگر از شما خواسته شود با زبانی سریع و آسان آموخته هایتان را به دیگران منتقل نمایید،چگونه عمل خواهید نمود؟

این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا حرفه ای بیاموزید و حرفه ای بیان کنید.خرید نسخه الکترونیکی: ketabrah.ir (کتاب راه)

خرید نسخه چاپ شده : rasekhoon.net (راسخون)