برای اولین بار در ایران سازمان سنجش آموزش کشور با همکاری موسسه سوئداکس ایران اقدام به برگزاری آزمون رسمی و معتبر