خدمات ما در پرشین ویپ:
مشاوره، طراحی و راه اندازی مراکز تلفن ویپ (IPPBX)
مشاوره، طراحی و راه اندازی سیستم های شبکه
مشاوره، طراحی وپیاده سازی میکروتیک (Mikrotik)
مشاوره، طراحی وپیاده سازی شبکه های VM

- - - Updated - - -


خدمات ما در پرشین ویپ:
مشاوره، طراحی و راه اندازی مراکز تلفن ویپ (IPPBX)
مشاوره، طراحی و راه اندازی سیستم های شبکه
مشاوره، طراحی وپیاده سازی میکروتیک (Mikrotik)
مشاوره، طراحی وپیاده سازی شبکه های VM