دیگه هیچی نمیتونم بگم دمتون گرم
دوس عزیز و گرامی نوحه زین غم فخر امامت رو تونستید پیدا کنید ؟ من هم شدیدا دنبالشم