یادش بخیر هنوز کسی این رو بازی می کنه من تو سرور داکوتا هستم تازه به سطح 150 رسیدم بازی اپدیت داد و جلو لول ها باز شد
اکثر بچه ها colorado هستند
به C0OPeR پیام بده اونجا

- - - Updated - - -

یادش بخیر هنوز کسی این رو بازی می کنه من تو سرور داکوتا هستم تازه به سطح 150 رسیدم بازی اپدیت داد و جلو لول ها باز شد
اکثر بچه ها colorado هستند
به C0OPeR پیام بده اونجا