رم افزار swiffchart 3pro و كرك آن البته اگر درست كار مي كنه