من برگردون پشت محوطه زدم. برگردون گل کردن توی این بازی تخصص منه