درود
چند ساله پیش بازوی راستم جراحی شد بعد از عمل هر از گاهی به خاطر عمل درد میگیره کسی ازن تراپی رو امتحان کرده؟
اصلا کارایی داره؟