سلام

با برنامه پرس سینه چه بخش های دیگهای رو تمرین بدم ؟؟؟ این برنامه در هفته چند بار انجام بشه