آمریکا مثل همیشه پر قدرت بود و در همه مسابقات زیبا بازی کرد

جمهوری اسلامی هم مثل همیشه مدفون و متهجر بود من اصلا در مراسم اختتامیه جمهوری اسلامی را ندیدم که نشان از بی شعوری کاملشون بود با اون لباسهای زشت و خنده دارشان.

امیدواریم روزی ایران در این مسابقات دوباره شرکت کنه.