برنامه ای بنویسید که یک عدد ۵ رقمی را بگیرد به تک تک ارقام آن را به دست آورد و با فاصله ۸ کاراکتر از هم چاپ کند