من یک هفته هست تلویزیون x8000h رو خریدم بسیار راضی هستم ازش و فوق العاده با کیفیته ولی یچیزی دیدم که گفتم بپرسم اینجا از اساتید. من داشتم 1ساعت شبکه خبر نگاه میکردم، بعد که کانال عوض کردم دیدم یک خط سفید دقیقا بالای قسمت جایگاه زیرنویس افتاده و 5دقیقه طول کشید تا محو بشه. یجورایی میشه گفت رد تصویر بجا موند. آیا طبیعیه یا نباید این اتفاق بیفته؟