سلام و صد سلام به دوستان عزیز
کمی خوشی زده زیر دلمان گفتم در این عصر فلبداهه و مریض تاپیکی بزنیم در پیرامون افکار مغشوش و گاهی حال بهم زن و خانه خراب کن