بسم الله الرتحمن الرحیم
با سلام
هنگام استفاده از UX Builder در قالب فلت سام صفحه زیر را نمایش می دهد.

مشکل از کجاست؟
با سپاس فراوان