سلام من جدولی اکسس دارم با دو فیلد مبلغ 1 و مبلغ 2 یا رکورد های زیاد به نمونه زیر و با adoc کار می کنم

100000 200000
200000 300000
300000 400000
400000 500000
حالا می خواهم رکوردی که مبلغ 250000 بین دو فیلد است را پیدا کنم