وقتی از کروم به اینستا میرم وارد نمیشه اما با مرور گر دیگه ای میرم وارد میشه بنطرتون مشکل از کجاست