لطفا نرم افزار فوق را با کرک مربوطه برای بنده ارسال فرمایید و در صورت امکان آموزش مربوطه نیز باشد. ممنون