سی دی مبدل رو هم ندارم لطفا اگه میتونید کمک کنید..