ان دستهاز دوستانی که دوست دارن فتوشاپ رو یاد بگیرن و یا کارهای تلیغاتی انجام بدن به گفتگوی خصوصی بیان
100%یادگیری