من خیلی دنبال 4790 کا هستم کمیابه
ی سوال دارم از کجا بدونم چیزی ک دستم میرسه اورکلاک نشده باشه چون هر چی تو بازار هست استوکه