روزه خوبس به شرطی که پست بند کاه پاچه و حلیم نباشه