میخوام گوشی ساده بگیرم ، الان نوکیا 1100 دارم ولی صدا خوب رد و بدل نمیشه

بلو میگن امریکایی هست و گوشی هاش خوبه !!

بین نوکیا 105 و بلو موندم
بلو چند نسخه داره میخوام مشکل صدا نداشته باشه

گوشی دوم میخوام و شاید روزی یک دو تا زنگ بخوره ولی نیازمه