خواهشا پول به این استور های دزد ایرانی ندین.
فقط افراد همیشه ناآگاه پول به این دزدان میدهند من نمیفهم اخه چرا پول به اینها میدهند؟! خندم میگیره مگه مغز ندارند.