کسی هست اینجا که lords mobile بازی بکنه؟
گروههای ایرانی میخوام