دوستان کسی راه حلی برای فعال کردن مودم روی سامانه همتا داره؟ IMEI صفر شده و هر سیم کارت جدیدی روش میندازم اخطار میده که تا چند روز فقط میتونی استفاده کنی ؟

مالک دستگاه شماره دیگریست
به دلیل فعالیت همزمان چنددستگاه با این شناسه(IMEI) و جلوگیری از تضییع حقوق مالک،موقتا تا
1400/09/06
با
09xxxxxxxxxx
سرویس خواهد گرفت
جهت استفاده بیش از مهلت فوق،کدفعالسازی را از مالک دستگاه گرفته و باشماره گیری#7777*فعالسازی کنید

IMEI:
000000000000000

- - - Updated - - -

دوستان کسی راه حلی برای فعال کردن مودم روی سامانه همتا داره؟ IMEI صفر شده و هر سیم کارت جدیدی روش میندازم اخطار میده که تا چند روز فقط میتونی استفاده کنی ؟

مالک دستگاه شماره دیگریست
به دلیل فعالیت همزمان چنددستگاه با این شناسه(IMEI) و جلوگیری از تضییع حقوق مالک،موقتا تا
1400/09/06
با
09xxxxxxxxxx
سرویس خواهد گرفت
جهت استفاده بیش از مهلت فوق،کدفعالسازی را از مالک دستگاه گرفته و باشماره گیری#7777*فعالسازی کنید

IMEI:
000000000000000

- - - Updated - - -

دوستان کسی راه حلی برای فعال کردن مودم روی سامانه همتا داره؟ IMEI صفر شده و هر سیم کارت جدیدی روش میندازم اخطار میده که تا چند روز فقط میتونی استفاده کنی ؟

مالک دستگاه شماره دیگریست
به دلیل فعالیت همزمان چنددستگاه با این شناسه(IMEI) و جلوگیری از تضییع حقوق مالک،موقتا تا
1400/09/06
با
09xxxxxxxxxx
سرویس خواهد گرفت
جهت استفاده بیش از مهلت فوق،کدفعالسازی را از مالک دستگاه گرفته و باشماره گیری#7777*فعالسازی کنید

IMEI:
000000000000000