خیر مشکلی نیست ، تا وقتی مشکل خاصی ندارید ، نیار به تنظیمات خاصی هم ندارید.
کابل هم خوبه
ممنون سپاسگزار