سلام
کرک آفیس 2019 میخواستم.
چنتا گرفتم کار نمیکنه